pic

VĂN PHÒNG TẦNG 10 - 19

VĂN PHÒNG 501,15 m2
VĂN PHÒNG 176,31 m2
VĂN PHÒNG 176,31 m2
VĂN PHÒNG 193,14 m2
SẢNH THANG
SẢNH THANG VĂN PHÒNG KHỐI THẤP TẦNG
VĂN PHÒNG
SẢNH THANG VĂN PHÒNG KHỐI TẦNG THÁP
SẢNH THANG VĂN PHÒNG KHỐI CAO TẦNG
WC NỮ
WC NAM
HÀNH LANG CHUNG